Når du flytter ud

Lejer opsiger sin bolig med mindst 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i måneden.
Almenbo indkalder skriftligt en fraflyttende lejer til syn af boligen med mindst 1 uges varsel. Parterne kan skriftligt aftale et kortere varsel.
Fraflytter tømmer boligen for indbo og efterlader boligen i rengjort stand.
En repræsentant fra ejendomskontoret syner boligen og udarbejder en synsrapport.
Hvis fraflytteren ikke er til stede eller ikke ønsker kopien udleveret ved synet, sender ejendomskontoret senest 14 dage efter kopien til fraflytteren.

Aflæsning og afmelding af el og varme

Ejendomskontoret framelder el ved fraflytning.
Forbruget fjernaflæses.
Flytteafregning
Dit indskud indregnes i forbindelse med flytteafregningen. Du vil modtage flytteafregning hurtigst muligt efter, at du er flyttet og den fraflyttede bolig er genudlejet.

Fraflytningssyn

Når du fraflytter din bolig, foretager ejendomskontoret et fraflytningssyn. Inden fraflytningssynet skal du rydde og rengøre boligen samt kælderrum.
Du får skriftlig besked om hvornår der afholdes fraflytningssyn fra Almenbo.
Kan du ikke selv deltage, kan du give fuldmagt til en anden person.

Senest ved fraflytningssynet skal du aflevere samtlige nøgler og nøglebrikker til boligen, indgangsdøren samt vaskelås, tørrekort og tørrerumslås.

Ved fraflytningssynet får du udleveret en kopi af fraflytningsrapporten.

Skal der foretages istandsættelsesarbejder, vil du få oplyst udgiften skriftligt senest 14 dage efter synet.

Fremvisning af boligen

Ved opsigelsen skal du oplyse, hvornår boligen kan besigtiges af interesserede boligsøgende.

Førsyn

I mange tilfælde er det en fordel at få et førsyn, allerede inden du opsiger boligen.
Ved førsynet foretages en vurdering af, om der er noget i lejemålet, der skal istandsættes ved fraflytning.

Førsynet foretages, mens du stadig bor i boligen. Det er derfor kun vejledende.

Du kan også selv bede ejendomskontoret om et førsyn, hvis du tænker på at flytte.

Istandsættelse og vedligeholdelseskonto

Hvis boligen er normalt vedligeholdt, skal der ikke foretages istandsættelse ved fraflytning. Når du har underskrevet en opsigelse, lukkes vedligeholdelseskontoen, og vedligeholdelseskontoen overdrages herefter til den nye indflytter.
Når fraflytningssynet er gennemført, har du ikke længere adgang til boligen.

Hvis du er i tvivl, om der er istandsættelsesarbejder, du selv hæfter for, og vil du selv foretage istandsættelsen, inden du flytter, er det en fordel for dig at få et førsyn.

Opsigelse

Opsigelse af lejemålet skal ske skriftligt til Almenbo. Her kan du også få et opsigelsesskema, så du sikrer dig, at din opsigelse sker korrekt.
Opsigelsen skal ske med 3 måneders varsel til den 1. eller 15. i måneden.

Opsigelsen skal altid være underskrevet af samtlige personer der er anført på lejekontrakten.

Opsigelsen skal altid underskrives af din ægtefælle eller samlever, også selv om vedkommendes navn ikke står på lejekontrakten.

Varmeafregning

Afregningen for varmeforbrug fremsendes enten sammen med flytteafregningen eller fremsendes separat hurtigst muligt efter. Varmemåleren aflæses automatisk ved udløbet af den periode, du betaler husleje for.