Fleksible kriterier og særlig fortrinsret for beboere i AKB Lyngby

Hvis man som beboer i AKB Lyngby står på den interne venteliste til en anden bolig i en af AKB Lyngbys afdelinger, har man fortrinsret til 3 ud af 4 ledige boliger. Lyngby-Taarbæk Kommune har anvisningsret til 25% af de ledige boliger og det betyder derfor, at hver 4. bolig således altid går til kommunen.

Fleksible kriterier

Bor man ikke i forvejen i AKB Lyngby kan man få fortrinsret til en bolig, hvis man opfylder ét eller flere fleksible kriterier. AKB Lyngby har godkendt en ændring af de fleksible kriterier gældende for en 4-årig periode og med virkning pr. 1. april 2018. De fleksible kriterier omfatter nu:

Uddannelsessøgende

Personer i Lyngby-Taarbæk Kommune og beboere i øvrige boligorganisationer administreret af Almenbo, der starter eller er startet på en erhvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse). Der er krav om dokumentation såsom kopi af uddannelsesaftale eller lærlinge/elevkontrakt.

Tilknytning til AKB Lyngbys afdelinger

Personer der er født og/eller opvokset i AKB Lyngby. Derudover seniorer, med børn eller børnebørn bosat i AKB Lyngbys afdelinger, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig (50 år og uden hjemmeboende børn).

Arbejdsmarkedstilknytning

– Personer på ventelisten eller deres ægtefælle/samlever, der kan dokumentere at have fået tilbudt eller har fast arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Beskæftigelsen skal have et omfang af mindst 30 timer om ugen.

Ovennævnte kriterier sidestilles og den med højeste anciennitet tildeles boligen.

Der udlejes herefter efter følgende rotationsmodel

Første ledige bolig: Intern venteliste
Anden ledige bolig: Ekstern venteliste

Tredje ledige bolig: Intern venteliste
Fjerde ledige bolig: Lyngby-Taarbæk Kommune
Femte ledige bolig: Fleksible kriterier

Boligselskabet AKB Lyngbys interne boligsøgende har altid fortrinsret til første, anden og tredje ledige bolig og kommer således før fleksible kriterier og den almindelige venteliste.

Særlige fortrinsretter
Bestyrelsen har samtidig besluttet, at følgende fortrinsret skal gælde for beboere i AKB Lyngby:

Tilbud om boliggarantibeviser

Et boliggarantibevis er en 3-årig aftale, der kan indgås med boligorganisationen. Aftalen giver sikkerhed for, at personen i perioden kan få tilbudt en anden bolig i boligorganisationen, hvis personen fortryder fraflytningen.

Tilbud om boliggarantibevis gælder, når

– Enlige beboere siger boligen op for at flytte i et fast parforhold.

– Pensionister/efterlønsmodtagere siger boligen op for at flytte i sommerhus med fast adresse der.

– Person udstationeres i forbindelse med job.

Boliggarantibeviset gælder for beboere, der flytter fra AKB Lyngby. Med aftalen gives en sikkerhed for, at man inden for tre år efter fraflytning får tilbudt en bolig, som er tilsvarende den bolig, der flyttes fra. Med tilsvarende menes:

– En bolig i samme afdeling eller boligorganisation

– En bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m²) og

– En bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje.

Anvendes boliggarantibeviset, tilbydes den første ledige bolig i boligorganisationen, som svarer til den bolig, der fraflyttes. Der gives højst 2 tilbud om en anden bolig i boligorganisationen. Herefter er boliggarantibeviset ugyldigt.

Anvendes boliggarantibeviset ikke i garantiperioden, gives der tilbud om at blive overført til den almindelige venteliste med 3 års anciennitet.

Det koster 1.000 kr. at få et boliggarantibevis, som skal betales inden fraflytning.

Fortrinsret for børnefamilier

Børnefamilier har fortrinsret til 4 rums boliger på over 90 m².

Når man afgiver i en bolig i afdelingen

Lejere, som samtidig afgiver en bolig i afdelingen, har fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen. Det er en forudsætning, at man står på boligorganisationens interne venteliste.

Ud fra ovennævnte fortrinsret har AKB Lyngby besluttet:

– Denne fortrinsret gælder ikke for ungdomsboliger (hyblerne i afdeling Højhuset)

– Denne fortrinsret gælder for skilsmisseramte, der opfylder karensperioden og personer der på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold skal flytte. Fortrinsretten gælder i 1 år fra     skilsmissedatoen.

– Denne fortrinsret kan kun benyttes efter en bo-periode (karens) i den boligsøgendes nuværende bolig. Bo-periodens længde kan højst fastsættes til 2 år.

Ret til at bytte lejlighed

En lejer har ret til at bytte med en anden lejer med en anden lejerbolig (uanset om denne er almen eller privat) efter en bo-periode på mindst 2 år. Dog har børnefamilier fortsat fortrinsret til boliger på 4 værelser, hvorfor man ikke bare uden videre kan bytte sig til en stor bolig. Har du spørgsmål til ovenstående, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Almenbo for yderligere information. Du kan også sende en mail til udlejning@almenbo.dk eller logge ind på vores hjemmeside på www. almenbo.dk hvor du også kan opdatere dine oplysninger.

12.04.2023