Husorden

Husorden

Nedennævnte husorden/regler gælder for beboerne i boligselskabet AKB Lyngby, afdeling 1305 Rækkehusene med adresser på Kornagervej og Torsvang.

Til husordenen hører tilføjelser med regler for: Vaskerier, garager og husdyrhold.

Generelle regler

1. Henstilling af genstande, så som barnevogne, knallerter, cykler, slæder, legetøj og lignende på kældertrapper og i kældergange er ikke tilladt. På fælles adgangsveje, samt andre til fælles brug værende arealer og områder, er henstilling af ovennævnte heller ikke tilladt, hvis de kan være til gene for andre.

2. Der må ikke tegnes, skrives eller males på bebyggelsens mure, på træværk, på døre, samt trappe- og kældernedgange.

3. Alle beboere har generel pligt til at holde arealerne i og omkring boligområdet rene og pæne. Skulle nogen være så uheldig at forurene området, sørger man selv for den nødvendige oprydning/rengøring. Forurening af Udearealer (fx sandkasser og legepladser) kan være forbundet med livsfare for de legende børn.

4. Støjende adfærd generelt, herunder musik fra musikanlæg, radio, TV eller musikinstrumenter, må ikke finde sted i en sådan grad, at det er til gene for de omkringboende.

5. Støjende arbejder, fx ved istandsættelse eller reparationer af boligen, med islåning af søm, slagboring m.v. må kun finde sted på følgende tider:

Hverdage: kl. 07.00 – 19.00.
Lørdage: kl. 08.00 – 15.00.
Søn- og helligdage: kl. 09.00 – 12.00 (bør dog helt undgås).

6. Fodring af dyr, fx katte og fugle, ved henkastning af brød og madrester, må ikke finde sted, da det kan tiltrække skadedyr fx rotter.

7. Kørsel med motorkøretøjer, fx. biler, motorcykler, knallerter m.m., på gangstier, legepladser og de ’grønne’ arealer er strengt forbudt

8. Boldspil må kun finde sted på de dertil beregnede græsarealer, fx mellem bebyggelserne Torsvang og Agervang, hvor der er opstillet fodboldmål. Ligeledes må der spilles på den asfalterede boldbane i ’Løveparken’. Der henstilles til at alt boldspil ophører kl. 21.00.

9. Parkering på de to vendepladser på Torsvang er forbudt.

10. Parkering af trailere, campingvogne og lign. køretøjer på de officielle parkeringspladser, er ikke tilladt. Dog tillades parkering af nævnte køretøjer i en ’kort periode’, i forbindelse med klargøring fx forårsrengøring.

11. Containere til småt brandbart, er opstillet i hver ende af det grønne område i midten af Torsvang (Løveparken). Containerne må ikke anvendes til dagrenovation.

Brug af containerne gælder således ikke for møbler (borde, stole, skabe, senge m.v.), byggeaffald samt køkkenelementer, elektronikudstyr (radioer, TV, PC´er mv.). Disse enheder skal, af beboeren selv, skaffes af vejen, fx på kommunens containerplads på Firskovvej. Containerne til småt brandbart, må ikke anvendes til haveaffald. Til flasker og glas, samt aviser anvendes de af kommunen opstillede containerne.

For hus og have

12. Montering af udendørs antenner, paraboler og lign., samt markiser, flagstænger, skilte og andre former for reklamer, må ikke opsættes uden skriftlig tilladelse fra Ejendomskontoret.

13. Fast overdækning af terrasser samt opsætning af læhegn, må ikke etableres uden skriftlig tilladelse fra ejendomskontoret.

14. For at opnå et ensartet og harmonisk helhedsindtryk af boligområdet, bør farvevalget til udvendigt træ være af følgende træfarver:

• Imprægneringsgrøn

• Nøddebrun

•  Sommergrøn

• Blygrå

• Blyhvidt

• Sort

Udhusene på havesiden i Torsvang 1-55 og 2-50, vedligeholdes løbende med maling af boligselskabet.
Beboere med læhegn opsat af boligselskabet, kan få udleveret maling på ejendomskontoret.

15. Renholdelse, snerydning og grusning af området (gangstien) foran boligen, påhviler beboeren.

16. For at sikre den størst mulige råderet over boligens tilhørende have, påhviler al vedligeholdelse den enkelte beboer.

Med til vedligeholdelsespligten hører også jordstykkerne på begge sider af gangstien foran hoveddøren. Det vil sige ”også det stykke jord som ligger op til genboens hæk”.

Alle fællesarealer vedligeholdes af boligselskabet.

17. Inden for hæk må beboeren selv arrangere og anlægge beplantningen efter eget ønske, dog under iagttagelse af- og hensyntagen til, at der ikke disponeres til gene for naboerne.

18. Der må ikke plantes stærkt skyggende og ’grådige’ træer, så som kastanie, bøg, gråpoppel, lind elm, osv.

Såfremt dette ikke overholdes, vil træerne blive forlangt fjernet/fældet.

Plant fx letløvede træer af moderat størrelse.

Træerne må ikke blive højere end planteafstanden fra nærmeste hæk + 1,80 meter. Dette af hensyn til skygge i naboernes have.

19. Hækbeplantningen i haverne, skal være af typen Liguster.

Af hensyn til hækkenes trivsel bør træer og buske ikke plantes nærmere end 1 meter fra hæk.

For at opnå den bedste isolation mellem haverne samt give et ensartet udseende af området, er højden på hækkene fastsat til 1,80 meter.

Hækkene tilhører boligselskabet, men vedligeholdes og klippes af beboeren.

Hækkene må ikke erstattes af fast hegn og lign.

Ved klipning af hække, er det en almindelig fejl at tro, at når hækkene er nye skal de holdes nede for at blive tætte. Som regel opnår man det bedste resultat, hvis man kun klipper siderne og studser.

toppen, til den ønskede højde er opnået.

Når hækkene har opnået fuld højde (max. 1,80m), kræves 2 klipninger om året.

Den første klipning foretages i første halvdel af juli og den anden i første halvdel af september.

Da hækkene ikke må være bredere end 45-50 cm, kan der blive tale om en eventuel tilbageskæring i marts.

Hække der vender ud mod gade, fælles stier og grønne arealer (Løveparken), skal klippes af den pågældende beboer, på begge sider

20. Haveaffald må ikke afbrændes i haverne, men skal anbringes i de dertil opstillede haveaffaldscontainere.

Haveaffaldscontainerne må kun anvendes til haveaffald, dvs. ikke til affaldssække (papir/plast), urtepotter og andet ’ikke grønt affald’ fra haven.

21. Af hensyn til støjgenerne ved slåning af græsplæner med motorklippere (fx benzin), henstilles det til kun at ske i tidsrummet:

• Hverdage: kl. 07.00 – 19.00.

•  Lørdage: kl. 08.00 – 15.00.

•  Søn- og helligdage: kl. 09.00 – 12.00 (bør dog helt undgås).

22. Ved havevanding er det ikke tilladt at benytte håndført slange eller vandingsturbine.

Soppe/bade bassiner til havebrug, må max indeholde 200 liter vand.

23. Ejendomskontoret kan føre tilsyn med, at der sker en rimelig vedligeholdelse af haverne i henhold til ovenstående husordenregler.

Dette gælder også hvis haven gror så vildt og ukontrolleret, at det er til gene for naboer og/eller bygninger.

Skønnes en beboer groft at misligholde sin have, vil beboeren modtage en påmindelse, om inden for rimelig tidsfrist at bringe misligholdelsen til ophør.

24. Overtrædelser af nærværende husorden og haveregler, meddeles til ejendomskontoret.

Denne husorden er vedtaget på et afdelingsmødemøde den 24.09.2009.