Om afdelingen

Højhuset, Lyngby

Affald
Alt affald skal kildesorteres i henhold til Lyngby-Taarbæk Kommunes anvisninger.

Ikke korrekt sorteret affald resulterer i ekstraregning for beboerne.

Der må ikke smides affald på fællesarealer, hverken ude eller inde.

Restaffald/køkkenaffald
Al restaffald og madaffald skal sorteres særskilt i lukkede affaldsposer og lægges i de beholdere som er mærket: Restaffald og Madaffald.

Andet affald
Andet affald skal kildesorteres i de beholdere, der er mærket:
Papir (aviser, reklamer mv.), Pap, Plast, Metal og Glas.

Småt brændbart affald
Småt brændbart affald (max. længde 1 meter) kan placeres i henhold til de til formålet anviste steder i boligområderne.

Containere til småt brændbart affald må ikke benyttes til rest- og madaffald.

Større affald (storskrald)
Større affald (over 1 meter) eller materialer, som ikke kan brændes, fx havefliser, mursten, cykler, radio/TV, elektronikkabler, skal afleveres direkte på kommunens genbrugsplads:

Firskovvej 9, 2800 Kongens Lyngby.
Se også Tillægsregler for afdelingen. 

Vaskeri
Højhusets fællesvaskeri er beliggende i Parterregangen.
Vaskeriet er kun for Højhusets beboere og kun til eget tøj.

Man betaler efter eget forbrug af vasketure, som afregnes hver måned over huslejen.
Beløbet man har vasket for vil automatisk blive betalt over huslejen og vises særskilt på huslejekvitteringen.
Beløbet opkræves bagud 1 måned (vask for januar opkræves sammen med huslejen for marts osv.)

De aktuelle priser for vaskeprogrammer og tørretumbler kan ses når der vælges vaskeprogram /reservation.

Åbningstider
Hverdage kl. 07.00-21.00
Onsdage kl. 10.00-21.00
Lørdage og søndage kl. 07.00-19.00

Der må kun benyttes lavtskummende vaskepulver i maskinerne. Brug af anden sæbe vil give et dårligt vaskeresultat og større vedligeholdelsesudgifter.

Brugsanvisningerne i vaskeriet skal følges og eventuelle fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 15 år opholder sig alene i vaskeriet.

Kælderrum
Til boligen hører et kælderrum. Rummet er mærket med boligens nummer. Rummet skal være aflåst, også selv om du ikke benytter det.

Navneskilt
Der er opsat navneskilte på entredøre til samtlige boliger. Ønsker du ændring af navnene på døren, bedes du meddele dette til ejendomskontoret.

Trappevask
I Højhuset foretages trappevasken af ansat personale.

Du skal selv afvaske din hoveddør samt støvsuge og vaske under din dørmåtte.

Ringeanlæg/dørtelefon
Udvendig ved hovedtrappens indgangsdør er opsat en dørtelefon og i entreen i hver bolig er opsat svartelefoner.

Indgangsdøren åbnes ved tryk på knappen, som er placeret på svartelefonen. Tryk på knappen i ca. 4 sekunder.

Afdelingsmøder
Der afholdes 1 afdelingsmøde om året. På afdelingsmødet tages blandt andet stilling til regnskab, budget og huslejestigning.

Alle beboere kan deltage i afdelingsmøderne og til valg af afdelingsbestyrelse og alle kan lade sig vælge til afdelingsbestyrelsen.

Beboerhus
Afdelingens beboerhus ligger på Lyngbygårdsvej 135. Beboerhuset rummer i stueetagen en entre, køkken og  stor opholdsstue. På første sal findes toiletter og mindre opholdsstue. Lokalerne kan lejes af beboerne ved henvendelse til ejendomskontoret.

Cykel og knallertparkering
Cykler og knallerter kan placeres i de opsatte cykelstativer.

Cykler kan også stilles i afdelingens cykelkælder. Derimod er det ikke tilladt at parkere sin knallert i kælderen.

Cykler og knallerter må ikke henstilles på bebyggelsens stier, flisearealer eller i trappeopgangene.

Ejendomskontor
Ejendomskontoret er dit lokale servicekontor. Her kan du få svar på alle spørgsmål vedrørende AKB og din bolig og få løst de fleste problemer.

Ejendomskontoret er beliggende Lyngbygårdsvej 126 B.

Kontoret er åbent for personlig henvendelse på alle hverdage fra kl. 8.30 til kl. 9.30. Telefonisk henvendelse kan ske på alle hverdage fra kl. 9.30 til kl. 10.30, samt torsdage fra kl. 16.00 til kl. 18.00.

På ejendomskontoret kan du træffe ejendomslederen, driftslederen, varmemesteren, en kontorassistent og informationsmedarbejderen. Desuden har AKB Lyngby ansat en række servicemedarbejdere. AKB’s personale er lette at skelne fra øvrige håndværkere. Medarbejderne bærer AKB’s arbejdstøj.

Elevator
Højhuset har elevatorer i alle opgange. Eventuelle fejl ved elevatorerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

Forsikringer
Højhuset har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand og stormskade m.m. Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.

Afdelingen har en kollektiv glasforsikring, der dækker skader på vinduer, hvis skadevolderen ikke er kendt. Er skadevolderen kendt, dækkes udgiften af dennes ansvarsforsikring. Du behøver derfor ikke at betale for glasdækning i din private forsikring.

Afdelingen har ikke tegnet kollektiv kummeforsikring.

Fællesrum
Afdelingen har nogle fællesrum, som er beliggende i parterregangen. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret.

Husdyr
Det er ikke tilladt at holde hund eller kat.

Det er dog altid tilladt at holde almindelige små uskadelige og ufarlige kæledyr såsom kanariefugle og marsvin i boligen, hvis disse holdes i lukket bur og ikke ved deres lyde, lugt eller lignende giver anledning til gene for naboerne.

Ved tvivlsspørgsmål kan du spørge på ejendomskontoret.

Husorden
Husordenen beskriver, hvordan man skal tage hensyn til sine naboer m.m. Disse regler kan i store træk udtrykkes således, at man skal tage de hensyn til sine naboer, som er nødvendige, når mange mennesker bor tæt sammen.

Husordenen besluttes af beboerne og kan kun ændres på et beboermøde eller ved urafstemning.

Klager
Klager over tekniske fejl i boligen og lignende rettes til ejendomskontoret i åbningstiden.

Klager over brud på husordenen rettes til ejendomskontoret. Ved mundtlige klager tager ejendomskontoret en samtale med parterne eller skriver et brev til den beboer, der klages over.

Kollegieværelser
Højhuset har 28 kollegieværelser.

Du kan få nærmere oplysninger om kollegieværelserne ved henvendelse til ejendomskontoret.

Nøgler
Din hoveddørsnøgle passer kun til din hoveddør samt til fællesdøre. Du kan købe ekstranøgler på ejendomskontoret.

Opslagstavler
I indgangspartiet er ophængt en opslagstavle, der bruges til meddelelser fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen.

Parkering
Parkeringspladsen foran Højhuset kræver en parkeringstilladelse. 

Centerparkeringen ved butikshuset har fri parkering. 

Angående parkeringstilladelser eller spørgsmål til parkering, skal man henvende sig til ejendomskontoret på e-mail: ek-lyngby@almenbo.dk 

Tæppebankning
Tæppebankning, rystning af tæpper og måtter og lignende må ikke finde sted ud over altaner.

Tørrerum
Tørrerum er indrettet i parterregangen.