Om afdelingen

Fortun midtby 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Affald

Udsmidning af køkkenaffald
Køkkenaffald er affald fra den daglige husholdning, dvs. madrester, bleer, emballage fra småindkøb osv. Affaldet skal være forsvarligt indpakket i aflukkede poser.
Blok 132, A til P skal smide køkkenaffald i affaldsstativet i skralderummet ved vaskeriet.

Blok 128-130 & 134-136, 1. sal og opefter skal anvende skakterne til køkkenaffald. Stuelejlighederne skal benytte affaldsstativerne i det skralderum, der hører til opgangen.

Blok 137-139, 1. sal og opefter skal anvende skakterne til køkkenaffald. Stuelejlighederne skal benytte affaldsstativerne i det skralderum der hører til opgang 139.

Kildesortering
Pap, glas, metal, plast og papir skal sorteres i de tilhørende containere i skralderummet ved siden af cykelrummet.  

Udsmidning af stort brandbart (storskrald)
Stort brandbart er affald som i størrelse er over en meter. Det kan eksempelvis være møbler, madrasser, træaffald osv.
Stort brandbart skal afleveres på genbrugsstationen på Firskovvej 9.

Hvis reglerne ikke overholdes
Vi gør opmærksom på, at affald der placeres forkert kræver en efterfølgende håndsortering på Vestforbrændingen og dermed medfører en ekstraudgift for afdelingen.

Placerer man tilfældigt affald rundt omkring i området kræver det ekstra arbejde for servicemedarbejderne, som dermed får mindre tid til andre serviceopgaver i afdelingen.
Det er ikke tilladt at henstille genstande og affald i svalegangene. Samtidig mindsker det brandsikkerheden og øger tiltrækningen af rotter og andre skadedyr.

Vaskeri
Fortun Midtbys beboervaskeri er beliggende Lyngbygårdsvej 132.
Vaskeriet åbner kl. 7.00 og maskinerne stopper automatisk kl. 22.00. Det vil sige, at sidste vask skal påbegyndes senest kl. 21.00.

I vaskeriet er der ophængt reserveringstavler. Reserveringen foregår ved, at du hænger den udleverede hængelås fast ud for dato, klokkeslæt og gruppe, hvor du ønsker at vaske.
Ønsker du alligevel ikke at vaske, bedes du fjerne låsen, så en anden kan bruge gruppen.

Har du reserveret vasketid, men er ikke begyndt at vaske senest en ½ time efter det på tavlen angivne klokkeslæt, må andre beboere benytte gruppen.
Du må kun benytte lavtskummende vaskepulver.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at børn under 16 år opholder sig alene i vaskeriet. Brug af vaskeriet er på eget ansvar.

Betaling for vask sker via betalingskort som fyldes op på Ejendomskontoret.

Det er tilladt at installere egen vaskemaskine og tørretumbler i boligen. Der skal dog indhentes skriftlig tilladelse på Ejendomskontoret forinden.

Tilslutning og placering af afløb og aftræk skal ske som vist på afdelingens anvisninger, som fås på Ejendomskontoret.

Tilslutning til vand og el skal foretages af autoriseret installatør.

Cykelparkering:
Cykler kan placeres i afdelingens cykelkælder, der er indrettet på Lyngbygårdsvej 132 og 137 eller i cykelskuret ved Lyngbygårdsvej 128.  Cykler og knallerter må ikke henstilles i trappeopgangene og knallerter må ikke stå i cykelkælderen.

Elevator:
Lyngbygårdsvej 135-137 har elevator. Eventuelle fejl ved elevatoren skal straks meldes til Ejendomskontoret.
Ved elevatorsvigt uden for kontorets åbningstid kontaktes elevatorfirmaet Kone på tlf. 35878150

Forsikringer:
Fortun Midtby har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand- og stormskade mm.
Denne forsikring dækker ikke skader på dit indbo. Du bør derfor i egen interesse selv tegne en husstands- og ansvarsforsikring, hvis du ikke allerede har en sådan.

Afdelingen har en kollektiv glasforsikring, der dækker skader på vinduer, hvis skadevolderen ikke er kendt. Er skadevolderen kendt, dækkes udgiften af dennes ansvarsforsikring.

Du behøver derfor ikke betale for glasdækning i din private forsikring. Afdelingen har ikke tegnet kollektiv kummeforsikring.

Husdyr:
Det er under visse betingelser tilladt at holde hund eller kat. Det er også tilladt at holde almindelige små uskadelige og ufarlige kæledyr såsom kanariefugle og marsvin i boligen, hvis disse holdes i lukket bur og ikke ved deres lyde, lugt eller lignende giver anledning til gene for naboerne.

Ved tvivlsspørgsmål kan du spørge på Ejendomskontoret. Under alle omstændigheder skal der søges om tilladelse på Ejendomskontoret i forbindelse med anskaffelse af hund eller kat.

Nøgler
Din hoveddørsnøgle passer også til kælderen Lyngbygårdsvej 132 og postkassen.
Du kan købe ekstra nøgler på ejendomskontoret.

El-måler
El-måler for hver bolig er placeret på trappereposer. I den lave blok, 132 A-P, er målerne dog placeret i kælderen.

El-installationer
Ved defekte el-installationer rettes henvendelse til ejendomskontoret.
Hvis fejlen skyldes slid og ælde, betales reparationen af afdelingen.

I gruppetavlen i boligen er der anbragt sikringer for lys, komfur og opvaskemaskine.
Sikringer for lys er forsynet med røde meldere og sikringer for komfur med grå meldere.
Ved kortslutning eller overbelastning springer melderen ud.
Brugsgenstanden, der har forårsaget overbelastningen eller kortslutningen, fjernes fra stikkontakten eller lampeudtaget, og sikringen udskiftes med en ny.

Såfremt melderen efter sikringsudskiftningen igen springer ud, tilkaldes en servicemedarbejder.
Hvis strømmen svigter helt eller delvis, bør du efterse sikringerne.

Hav altid ekstra sikringer i boligen.

Sikring skiftes ved at trykke afbryderarmen ned, hvorved strømmen afbrydes og skuffen med sikringen trækkes ud.
Til lysinstallation må kun anvendes 10 ampere sikringer. Til komfurer og lignende strømkrævende installationer må kun anvendes 16 ampere sikringer.

Der må ikke anvendes sikringer i andre størrelser end angivet på sikringstavlen.

I tilfælde af fejl på el-installationen som kræver øjeblikkelig afhjælpning, kontakt da en servicemedarbejder.

Installationen i boligen er ekstrabeskyttet ved hjælp af et HFI-relæ, som er monteret i el-skabet. Ved fejl i installationen eller de tilsluttede brugsgenstande vil HFI-relæet afbryde strømmen.

Fejlen findes således:

  • Tænd relæet
  • Tænd kontakterne én ad gangen. Når relæet slår fra er fejlen fundet
  • Sluk den kontakt, som er skyld i at relæet slog fra, og tænd den ikke igen
  • Slå relæet til igen

Reparer omgående fejlen eller meld problemet til ejendomskontoret.

Kælderrum
Til boligen hører et kælderrum.
Rummet er mærket med boligens nummer.
Rummet skal være aflåst, også selv om du ikke benytter det.

Navneskilt
Der er opsat navneskilte ved entredøre til samtlige boliger.
Ønsker du ændring af navnene på døren, bedes du rette skriftlig henvendelse herom til ejendomskontoret.

Postkasser
Postkasser til boligerne er monteret ved indgangsparti.
Ejendomskontoret sørger for navneskilt på postkassen til din bolig.

Rengøring af svalegange
Rengøring af svalegange foretages af afdelingens servicemedarbejdere.

Toilet
Toilettet er en særlig vandbesparende model, som kun anvender 3½ liter vand pr. skyl.
Der må ikke udskylles bind, éngangsbleer, kattegrus eller andre ting, der kan stoppe afløbet.

Tørretumbler
Opsætning af tørretumbler er tilladt. Der skal dog indhentes skriftlig tilladelse på Ejendomskontoret.