Husorden

Husorden for Fortun Midtby

En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund.
Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden – man er fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne.
Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte såvel beboere som bebyggelsen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, såfremt alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.
Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand, og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt.
Det er beboerne selv, der gennem huslejen, skal betale istandsættelse også af det, der ødelægges.

Boligen

1. Ved benyttelse af radio, fjernsyn, musikanlæg eller musikinstrumenter skal man tage hensyn til sine naboer. Ved opstilling eller opsætning af højtalere skal man huske at lyden forplanter sig gennem væggen til de øvrige beboere.

2. Støjende adfærd bør begrænses og helt undgås efter kl. 22.00. I særlige tilfælde ved fester og lignende bør man sikre sig sine medbeboeres indforståelse og endvidere udvise særligt hensyn efter kl. 22.00.

3. Brug af støjende værktøj er kun tilladt mellem kl. 9.00 og kl. 19.00.

4. Brug af grill på altaner er ikke tilladt.

Haver

1. Udearealer tilknyttet lejeboligen, f.eks. have eller terrasse skal vedligeholdes, så de altid fremstår pæne og ryddelige.

2. Hække, der vender mod vej og sti, skal være bøgehække og må maks. være 1.80 meter i højden. Beboerne står selv for eventuel nyplantning, udskiftning samt klipning af hækkene. Hækkene må ikke brede sig ud på vej, sti eller plads.

3. Hækkene mellem haverne må maks. være 1.80 meter i højden, og hver beboer vedligeholder sine sider af hækkene.

Er der enighed mellem naboerne, kan hækkene mellem haverne erstattes af hegn (maks.: L. 3,60 m, H. 1.80 m). Beboerne står selv for etablering og vedligeholdelse af hækkene/hegnene, som altid skal fremstå i god stand.

4. Inden for hækkene må beboerne selv arrangere deres haver efter ønske, dog under iagttagelse af de almindelige ordensregler og på betingelse af, at der ikke disponeres til gene for naboerne. Eventuelle havelåger skal være indadgående.

5. Grene fra træer og buske må ikke brede sig til nabohaver, sti, vej eller plads, og højden af træer må ikke overstige underkanten af overboens altan eller førstesalen på lejligheder.

6. Af hensyn til hækkenes trivsel bør træer eller buske ikke plantes nærmere end 1 meter fra hækkene. Træerne må ikke blive højere end afstanden fra hækken + 1.80 meter for ikke at kaste skygge i naboens have.

7. Klatre- og slyngplanter må ikke overstige underkanten af overboens altan eller førstesalen på lejligheder og må ikke plantes, såfremt de kan have en skadelig virkning på beton, mursten eller andre overflader.

8. Fodring af katte og fugle ved henkastning af brød og madrester må ikke finde sted, da det kan tiltrække rotter.

9. Brug af grill må ikke finde sted på terrasser, i haver eller andre udearealer, men kun på eventuelle etablerede grillpladser og uder hensyntagen til de omkringboende.

10. Haveaffald og andet må ikke afbrændes i haverne.

Vaskeri

1. Vaskeriet er kun til vask af beboernes eget tøj, og brug af vaskeriet sker på eget ansvar.

2. Det henstilles til beboerne, at instruksen for maskinernes brug følges, og at der ikke øves indgreb i maskinerne. Fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

3. Der må kun anvendes lavtskummende vaskemidler i maskinerne.

4. Børn under 15 år må ikke betjene maskinerne i vaskeriet og har kun adgang til vaskeriet under konstant og forsvarligt opsyn fra en voksen. Leg i vaskeriet kan være farligt.

Fællesarealer

1. Fællesarealerne er til fælles afbenyttelse og man bør derfor vise hensyn til sine medbeboere.

2. Støjende adfærd er ikke tilladt.

3. Motoriseret kørsel på gangstier, legeplads og grønne områder er strengt forbudt.

4. Parkering af biler og motorcykler må kun finde sted på (indenfor) de etablerede p-pladser.

5. Henstillen af cykler, knallerter, barnevogne o.l. skal fortrinsvis ske i de dertil indrettede skure, kældre eller pladser og må ikke være til gene for de øvrige beboere.

6.Fodring af katte og fugle ved henkastning af brød og madrester på ejendommens fællesarealer må ikke finde sted, da det kan tiltrække rotter.

Affald

1. Køkkenaffald kommes i poser, der lukkes eller pakkes forsvarligt ind, inden det lægges i nedfaldsskakten eller affaldssækken.

2. Løst papir, aviser, blade, reklamer og lignende skal sammen med glas og flasker kommes i kommunens genbrugscontainere.

3. Det er ikke tilladt at henstille affald eller effekter på trapper eller andre fællesarealer.

Husdyr

1. Det er tilladt at holde akvariefisk, mindre stuefugle, marsvin eller hamstere uden at anmelde dette til ejendomskontoret, såfremt disse ikke er til gene for naboerne.

2. Der kan gives tilladelse til at holde maks. en hund eller kat pr. husstand/lejemål. Tilladelse indhentes på Ejendomskontoret eller du kan finde den her.
For så vidt angår hunde henledes opmærksomheden på, at besiddelse af racerne Pit bull terrier og Tosa er forbudt ved lov i Danmark, hvilket tillige gælder for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår.

Det skal også bemærkes, at der ikke gives tilladelse til at holde kamphunde bl.a. af følgende racer – herunder krydsninger: ” Staffordshire Bullterrier, Perro de Presa allorquin, Irish Staffordshire Terrier, Guatemalan Bull Terrier, Dogue Brasileiro, Alapaha blue blood Bulldog, Alano, Gull Terr og Boerboel.

3. For tilladelse til at holde hund eller kat. Se følgende tillæg til husordenen:

Regler for husdyrhold i Fortun Midtby

1. Der gives kun tilladelse til at holde ét husdyr. Tilladelsen gælder således kun i forbindelse med det hermed registrerede husdyr.

2. Der gives ikke tilladelse til at holde kamphunde. Er der tvivl om, hvorvidt hunden har kamphundegener i sig, er det op til ansøgeren at stille med dokumentation fra dyrlæge, hvoraf det fremgår, at disse gener ikke forefindes i hunden.

3. Forinden tilladelse træder i kraft, skal der forevises en forsikringspolice. Bevis for at dyret er forsikret, skal forevises på ejendomskontoret på forlangende.

4. I forbindelse med registreringen betales en registreringsafgift på kr. 30,- som inkluderer en registreringsplade.

5. Det er enhver husdyrejers pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændring med hensyn til husdyrholdet (f.eks. andet forsikringsselskab).

6. Husdyret skal, når det færdes i bebyggelsen, bære en synlig registreringsplade, således at tilhørsforholdet til enhver tid kan identificeres og ejeren kontaktes.

7. Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at dyret ikke volder andre skade.

8. Ejeren af husdyr er pligtig til at erstatte den skade dyret eventuelt forvolder.

9. Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand.

10. Husdyr skal holdes i snor i bebyggelsens område og ikke overlades til personer, der ikke har den fornødne kontrol over dyret.

11. Husdyr må ikke færdes – eller medtages- i kældergange, vaskerier o.l. samt på legepladser og ved sandkasser.

12. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager.

13. Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboere med vedvarende lyde, karakteristiske for det pågældende dyr.

14. Konstateres det at ovenstående regler overtrædes vil dette medføre, at nærværende tilladelse inddrages, og at husdyret omgående skal fjernes fra AKB’s bebyggelse.

15. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette betragtes som misligholdelse af lejekontrakten. Lejeaftalen vil herefter blive ophævet