Husorden

Husorden for afd. 1301 Etagehusene

1. Leg eller ophold på legeplads, i gård eller anlæg bør ophøre ved mørkets frembrud. Dog kan der efter forholdene dispenseres herfra, f.eks. i forbindelse med beboeraktiviteter m.v..

2. Henstilllen af forskellige genstande, barnevogne, knallerter, cykler, slæder, legetøj og lignende på kældertrapper, kældergange, adgangsveje og andre til fælles brug værende områder er ikke tilladt.

3. Udtømning af køkkenaffald og lignende må kun finde sted i de dertil beregnede skraldeøer.

4. Alle bør være med til at holde hele området rent og pænt. Skulle nogen være så uheldige at forurene, må vedkommende selv sørge for den nødvendige rengøring.

Forurening af sandkasser og legepladser kan være forbundet med livsfare for legende børn.

5. Maskinvaskerierne skal benyttes efter reglerne for pågældende afsnit.

6. Støjende adfærd, herunder spil med radio, båndoptager, tv og øvrige musikinstrumenter, må ikke finde sted i en sådan grad, at det generer de omkringboende.

Støjende arbejde i forbindelse med f.eks. islåning af søm i vægge, slagboring m.v. må kun finde sted på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 19.00, på lørdage dog kun til kl. 15.00, og på søn- og helligdage mellem kl. 9.00 og kl. 12.00 (bør dog helt undgås).

7. Der må ikke tegnes, skrives eller males på mure, døre, trappe- og kældergange.

8. Antenner, markiser, flagstænger, skilte og reklamer må ikke anbringes uden AKB’s tilladelse.

9. Tøjtørring på altaner må kun foregå hvis det ikke kan ses fra vejene.

10. Det er ikke tilladt at grille på altanerne

11. Fodring af katte og fugle ved henkastning af brød og madrester må ikke finde sted, da det kan tiltrække rotter.

12. Knallertkørsel på gangstier, legepladser og grønne områder er strengt forbudt.

13. Husdyrhold er kun tilladt såfremt der sker vedtagelse herom på et afdelingsmøde.

Det er tilladt at passe hund i op til 4 uger pr. år. Ejendomskontoret skal altid informeres inden en hundepasning  finder sted.

Der gives kun tilladelse til en kat pr. lejemål. Der skal underskrives særlige husdyrregler, og overtrædelse af disse kan medføre inddragelse af tilladelsen.
Du kan få husdyrstilladelsen på ejendomskontoret eller hente den her.

14. Overtrædelse af ordensreglementet meddeles til ejendomskontoret.

Denne husorden er vedtaget på beboermøde den 22. februar 1984 og revideret på beboermøde den 02.september 2003. Punkt 13 er revideret efter afdelingsmøde i 2014.