Cedervængets husorden

Husorden for Cedervænget

En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund.

Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden – man er fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at opstille visse regler for at medvirke til at skabe et godt klima blandt beboerne.

Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte såvel beboere som bebyggelsen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, såfremt alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne skal samtidig være et led i bestræbelserne på at skabe ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand, og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt.
Det er beboerne selv, der gennem huslejen, skal betale istandsættelse også af det, der ødelægges.


Boligen

1. Ved benyttelse af radio, fjernsyn, gramofon, båndoptager eller musikinstrumenter skal man tage hensyn til sine naboer. Ved opstilling eller opsætning af højtalere skal man huske at lyden forplanter sig gennem væggen til de øvrige beboere.

2. Støjende adfærd bør begrænses og helt undgås efter kl. 22.00. I særlige tilfælde ved fester og lignende bør man sikre sig sine medbeboeres indforståelse og endvidere udvise særligt hensyn efter kl. 22.00.

3. Brug af støjende værktøj er kun tilladt mellem kl. 9.00 og kl. 19.00.

Vaskeri

1. Vaskeriet er kun til vask af beboernes eget tøj, og brug af vaskeriet sker på eget ansvar.

2. Det henstilles til beboerne, at instruksen for maskinernes brug følges, og at der ikke øves indgreb i maskinerne. Fejl ved maskinerne skal straks anmeldes til ejendomskontoret.

3. Børn under 16 år må ikke betjene vaskemaskinerne.

4. Børn har kun adgang til vaskeriet under konstant og forsvarligt opsyn fra en voksen, og leg i vaskeriet er farligt.

Fællesarealer

1. Fællesarealerne er til fælles afbenyttelse og man bør derfor vise hensyn til sine medbeboere.

Støjende ophold er ikke tilladt.

2. Kørsel på fællesarealerne er ikke tilladt.

3. På grund af rottefaren er det ikke tilladt at udlægge foder til fugle og katte på ejendommens fællesarealer.

Affald

1. Køkkenaffald kommes i poser, der lukkes eller pakkes forsvarligt ind, inden det lægges i nedstyrtningsskakten.

2. Løst papir, aviser, blade, reklamer og lignende skal sammen med glas og flasker kommes i kommunens genbrugscontainere.

3. Jævnligt over året opstilles fællescontainer hvor der kan henlægges større affald som møbler, tæpper, papkasser

4. Det er ikke tilladt at henstille affald eller effekter på trapper eller andre fællesarealer.

Husdyr

1. Det er tilladt at holde akvariefisk, mindre stuefugle, marsvin eller hamstere uden at anmelde dette til ejendomskontoret, såfremt disse ikke er til gene for naboerne.

2. Det er tilladt at holde max. et husdyr pr. husstand/lejemål, såfremt disse er registreret på ejendomskontoret.

3. For tilladelse til at holde hund eller kat gælder følgende tillæg til husordenen:


Husdyrhold på Geels Plads

1. Forinden tilladelse træder i kraft, skal der forevises en forsikringspolice. Bevis for at dyret er forsikret, skal forevises på ejendomskontoret på forlangende.

2. Det er enhver husdyrejers pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændring med hensyn til husdyrholdet (f.eks. andet forsikringsselskab).

3. Husdyret skal bære sit lovpligtige identifikationsmærke (navn, adresse og telefonnummer) i bebyggelsen, således at det kan identificeres og dets ejer kontaktes.

4. Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at dyret ikke volder andre skade.

5. Ejeren af husdyr er pligtig til at erstatte den skade dyret eventuelt forvolder.

6. Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand.

7. Husdyr skal holdes i snor i bebyggelsens område og ikke overlades til personer, der ikke har den fornødne kontrol over dyret.

8. Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboere med vedvarende lyde, karakteristiske for det pågældende dyr.

9. Efterladenskaber fra husdyr på bebyggelsens område, herunder fortove, skal fjernes omgående af dyrets ejer/ledsager.

10. Konstateres det at ovenstående regler overtrædes vil dette medføre, at nærværende tilladelse inddrages, og at husdyret omgående skal fjernes fra AKB’s bebyggelse.

11. Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder husdyr, vil dette betragtes som misligholdelse af lejekontrakten. Lejemålet vil herefter blive ophævet i henhold til lejelovens paragraf 93.

Du kan få husdyrstilladelsen på ejendomskontoret eller finde den her.