Afdelingsbestyrelserne

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påser, at der er god orden i afdelingen. Eventuel påtale sker til selskabets ledelse.

Afdelingsbestyrelsen har ikke administrative beføjelser.

Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes. Afdelingsmødet kan herunder træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk i boligområdet, hvis afdelingsmødet samtidig tiltræder den nødvendige lejeforhøjelse.

Boligorganisationens ledelse skal yde afdelingsbestyrelsen nødvendig bistand i forbindelse med udøvelsen af dennes funktioner, og skal orientere afdelingsbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

Afdelingsbestyrelsen kan i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv, og kan beslutte, at den endelige afgørelse af spørgsmål, der hører under afdelingsbestyrelsen, skal træffes ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere.

Nedlægger afdelingsbestyrelsen sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt, varetages afdelingsbestyrelsens funktioner af boligorganisationens bestyrelse.

Hvervet som medlem af afdelingsbestyrelsen er ulønnet. Afdelingen betaler dog rimelige udgifter i forbindelse med afdelingsbestyrelsens arbejde.
Afdelingsbestyrelsen aflægger regnskab for disse udgifter på det ordinære afdelingsmøde.

Beslutning om modernisering og forbedringer

Afdelingsbestyrelsen kan beslutte, at der skal udføres rimelige moderniseringsarbejder, ombygninger, energibesparende eller miljøfremmende foranstaltninger, tekniske installationer, vaskeri, fælleslokaler, legepladser, parkeringspladser, udbedring af byggeskader, ombygning af ledige lejligheder, påbygning af tagetage og lignende.

Beslutningerne og den heraf følgende lejeforhøjelse skal godkendes på et afdelingsmøde. Er den forventede lejeforhøjelse højere end 15% og fremsætter mindst ¼ af afdelingsmødets stemmeberettigede deltagere krav herom, skal endelig godkendelse ske ved urafstemning blandt alle boligtagere i afdelingen.

Fordeling af udgifter til el, vand og varme

Afdelingsbestyrelsen kan – med afdelingsmødets godkendelse – træffe beslutning om fordeling af udgifterne til varme og el skal ske på grundlag af enten måler, boligernes areal, eller rumfang, og om udgifterne til vand skal fordeles på grundlag af individuelle målere.


Højhuset: medlemmer og referater

Rækkehusene: medlemmer og referater

Etagehusene: medlemmer og referater

Fortun Midtbyen: medlemmer og referater