Læs om afdelingsmødet

Der er mulighed for at afholde to ordinære afdelingsmøder om året.

Beboerne beslutter selv om de vil holde to ordinære afdelingsmøder, og på hvilket et af dem, der skal vælges afdelingsbestyrelse.

De to mulige ordinære afdelingsmøder er:
1. Hvert år skal der afholdes budgetafdelingsmøde i hver enkelt afdeling inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse. På dette møde forelægges afdelingens budget for det kommende år for afdelingsmødet til godkendelse. 25 % af de fremmødte stemmeberettigede deltagere kan forlange, at afdelingens driftsbudget skal sendes til urafstemning blandt afdelingens beboere.
2. Man kan også afholde et regnskabsafdelingsmøde, hvor årsregnskabet godkende. Dette møde skal afholdes inden fem måneder efter regnskabsårets slutning.

Afdelingsmødet skal også beslutte, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet skal finde sted.

På det afdelingsmøde, hvor valg til afdelingsbestyrelsen finder sted, skal det også besluttes, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, der vælger formand for afdelingsbestyrelsen.

Det skal ligeledes besluttes, om det er afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen, der skal vælge medlemmer til repræsentantskabet.

Indkaldelse med tid, sted og dagsorden for afdelingsmøder skal ske med mindst 4 ugers varsel.

Budget og årsregnskab for afdelingen og indkomne forslag udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest 8 dage før afdelingsmødet.
Dagorden for afdelingsmødet skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde samt godkendelse af afdelingens  driftsbudget for det kommende år.
3. behandling af eventuelt indkomne forslag
4. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
5. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer
6. Eventuelt

Formand og øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Hvis flertallet af beboerne i en afdeling er medlem af en lokal lejer- eller beboerforening, kan afdelingsmødet beslutte, at lejer- eller beboerforeningens bestyrelse også skal fungere som afdelingsbestyrelse.

Beslutningen gælder, indtil et nyt beslutter at ophæve den.

Referatet skal offentliggøres senest 4 uger efter mødet.

Ekstraordinære afdelingsmøder

Ekstraordinære afdelingsmøder afholdes, hvis:

• afdelingsbestyrelsen finder anledning til det

• eller mindst 25 % af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet

• eller et tidligere afdelingsmøde har truffet beslutning herom

• eller selskabets bestyrelse anmoder om det.

Indkaldelse udsendes

Indkaldelse til afdelingsmøder skal ske ved brev til samtlige husstande i afdelingen

Adgang og stemmeret

Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
Adgang har tillige boligorganisationens ledelse og repræsentanter for denne. Afdelingsmødet kan beslutte, at andre kan deltage i mødet. Boligorganisationens ledelse kan ligeledes beslutte, at andre kan deltage i mødet.

Beboere i pensionistboliger, ungdomsboliger og enkeltværelser er sidestillet med andre boligtagere.

Forslag til afdelingsmødet

Enhver, der har adgang til afdelingsmødet, har ret til at få et angivet emne behandlet på mødet og til at tage ordet.

Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære afdelingsmøde, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet.

Afstemning på afdelingsmødet
Afdelingsmødets beslutninger træffes på grundlag af almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede personer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Urafstemning

Afdelingsmødet kan beslutte, at den endelig afgørelse af emner, der er til behandling på afdelingsmødet, skal træffes ved efterfølgende urafstemning blandt afdelingens boligtagere, hvor hver husstand har 2 stemmer uanset størrelse.
Når et forslag har været til urafstemning, kan en ny urafstemning om samme forslag først skal finde sted efter afholdelse af næste ordinære afdelingsmøde.