Husdyrregler

Husdyrregler

Husdyrreglerne er tillæg til husordenen, gældende for beboerne i boligselskabet AKB, afdeling 1305-6 Rækkehusene.

1. Der kan kun gives tilladelse til at holde ét husdyr pr. bolig.

2. Indenfor bebyggelsens område skal husdyret (hunde) overalt føres i snor.

3. Hunde skal være afrettet således, at dens ledsager har den fulde kontrol over, og i givet fald kan få hunden til at være rolig.

Hunde må således ikke overlades til personer, som ikke har den fornødne myndighed/kontrol over dyret.

4. Efterladenskaber fra husdyr skal, når det
færdes i terræn, omgående fjernes af ledsageren for husdyret.

5. Husdyr må ikke færdes eller medtages i kældergange, vaske-, tørre-, og strygerum eller rullestuer, samt på legepladser og ved sandkasser.

6. Et husdyr må på ingen måde forstyrre øvrige beboerne med sin adfærd, fx med vedvarende lyde, som er karakteristisk for det pågældende dyr (som gøen, mjaven og lign.).

7. Katte skal holdes på en sådan måde, at de ikke er til gene for de øvrige beboere.

8. Det påhviler ejeren af husdyr at træffe de nødvendige foranstaltninger, der efter forholdene må anses for påkrævet, for at husdyret ikke volder skade på personer og andres ejendom og/eller bohave.

9. Det er enhver husdyrejer forbudt, at ophidse husdyret til angreb på personer.

10. Ejeren af et husdyr er pligtig til at tegne en forsikring til imødegåelse af erstatning for eventuel skade, husdyret måtte forvolde både på personer og egen og andres ejendom og/eller bohave.

11. Det er enhver husdyrejers pligt at holde sit husdyr i en sundhedsmæssig forsvarlig stand.

12. Husdyret skal, når det færdes i bebyggelsen, bære en synlig registreringsplade, således at tilhørsforholdet til enhver tid kan identificeres og ejeren kontaktes.

13. Forinden tilladelsen til husdyrhold træder i kraft, skal der forevises en gyldig forsikringspolice.

Bevis, for at husdyret stadig er forsikret, skal forevises på ejendomskontoret på forlangende og mindst 1 gang årligt.

14. Det er enhver husdyrejers pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændringer med hensyn til husdyrholdet (fx andet forsikringsselskab).

15. Denne aftale kan af beboeren opsiges med én måneds varsel, med virkning fra den 1. i en måned.

16. Klager over et husdyrhold skal udformes skriftligt, og være underskrevet af mindst 2 husstande.

Klagen sendes til ejendomskonotoret og/ eller afdelingsbestyrelsen, som herefter tager klagen op til behandling.

17. Jf. dansk lov er besiddelse af fx muskel- og kamphunde af racerne: ”Pit bull og Tosa”, forbudt.

Endvidere kan der ikke gives tilladelse til bl.a. følgende hunderacer – herunder krydsninger: ”Staffordshire Bullterrier, Perro de Presa Mallorquin,
Irish Staffordshire Terrier, Guatemalan Bull Terrier, Dogue Brasileiro, Alapaha blue blood Bulldog, Alano,  Gull Terr og Boerboel”.

18. Overtrædelse af nærværende regler vil medføre, at tilladelsen til husdyrhold inddrages.
Husdyret skal herefter omgående fjernes fra afdelingen og AKB´s bebyggelser.

19. Såfremt en tilladelse inddrages, og der fortsat holdes husdyr, vil dette være at betragte som misligholdelse af lejekontrakten.
Lejemålet vil dermed kunne ophæves i henhold til lejelovens § 63.

Du kan få husdyrstilladelsen på ejendomskontoret eller finde den her.

Husdyrreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 24.09.2009.