Husorden

Højhuset

Denne HUSORDEN skal sikre at alle beboere inklusive kollegiebeboere:

Tager hensyn til hinanden

Holder orden på fællesområderne såvel ude som inde

Medvirker til at ejendommens standard ikke forringes

 

Pkt. 1 AFFALD

KØKKENAFFALD
Affaldsskakterne må udelukkende benyttes til køkkenaffald og altid kun i lukkede poser.

Aviser, reklamer og andet rent papir
Skal smides i de opstillede kommunale PAPIR-containere, der er opstillet på Lyngbygårdsvej.

ANDET AFFALD
Alt andet affald skal i Højhusets container.
Større affald over 1 meter herunder tv-apparater, computere, strygejern, skabe, senge mm, skal altid afleveres på genbrugsstationen, som er beliggende på:

Firskovvej nr. 9.
2800 Kgs. Lyngby
Åbningstider: Mandag-søndag kl. 10.00-17.00

I ØVRIGT
Intet affald må kastes i elevatorer, ved indgangspartierne, i parterregangen eller trappetårnet ligesom der heller ikke må henkastes affald på Højhusets fælles udeområder. Benyt de opstillede affaldsbøtter.

Pkt. 2 OPBEVARING
Det er ikke tilladt at henstille diverse effekter herunder fodtøj, barnevogne, klapvogne, cykler, legetøj, gl. skabe m.m. foran egen hoveddør, i mellemgang ud til trappetårn, på kældertrapper, i kældergange el. trappetårn.
Dette både i henhold til brandmyndighedernes reglementer og egen sikkerhed.
Alle effekter på fællesarealerne vil blive fjernet uden ansvar.

Pkt. 3 FÆLLESAREALER
De almindelige færdselsregler skal følges.
Cykling og knallertkørsel må ikke foregå på fortovet, på de grønne arealer eller på legepladsen.
Overtrædelse medfører politianmeldelse.

Leg og ophold skal ophøre ved mørkets frembrud af hensyn til børn og beboere. Gælder på alle fællesarealerne, herunder legepladsen, græsareal på Højhusets altanside, parkeringspladsen ved Højhusets indgangsside.

Pkt. 4 RYGNING
Rygning er forbudt på ejendommens indendørs fællesarealer. Der må derfor hverken ryges i indgangspartiet, parterregangene, elevatorer, på etagerne, i trappetårnet, i cykel- og barnevognsrum, vaskeri, tørrerum, hobbbyrum, kældergang eller kælderrum.

Pkt. 5 ELEVATORER
Leg i og ved elevatorerne er ikke tilladt. Bemærk at blokering i mere end 10 minutter udløser elevatorstop.

Pkt. 6 HÆRVÆRK
Alle former for hærværk, herunder graffiti og maling mm. og ødelæggelse på ejendommen medfører økonomisk ansvar og politianmeldelse.

Pkt. 7 MUSIK; STØJ OG BORING
Tag hensyn til naboerne.  Høj musik og anden støj må ikke forekomme efter kl. 22.00 på alle ugens dage. Ved større fester og sammenkomster kan beboerhuset lejes.

Boring og andre støjende arbejder i lejligheden må kun finde sted mandag til fredag i tidsrummet kl. 08.00 til 19.00 samt lørdag kl. 09.00 til 14.00.
Søn-og helligdage er boring og andre støjende arbejder forbudt.

Bemærk: Man må udelukkende benytte en hammerboremaskine til borearbejde. En sådan kan lånes på ejendomskontoret i åbningstiden. Det koster 100 kr. i depositum at låne en hammerboremaskine.

Pkt. 8 ALTANER
Grill og anden form for åben ild samt opsætning af antenner, og paraboler er ikke tilladt.
Udsmidning af alle former af affald fra altanen herunder madrester, cigaretskodder, aske, kaffegrums, juletræer og legetøj er strengt forbudt.
Tørring og luftning af tøj på altanerne må kun foregå såfremt det ikke kan ses udefra.

Pkt. 9 HUSDYR
Det er ikke tilladt at holde hund eller kat. Det er tilladt at holde kæledyr, såfremt det gøres forsvarligt og ikke giver anledning til hverken lugt eller støjgener.

Pkt. 10 SKADEDYR
Af hensyn til skadedyr herunder rotter, er al fodring og henkastning af madrester på vore fællesarealer forbudt.

Pkt. 11 PARKERING

BILER OG MOTORCYKLER

P-pladserne foran Højhuset bliver overvåget af et parkeringsselskab. Beboere med et køretøj registreret på adressen Lundtoftegårdsvej 5-11 kan henvende sig til ejendomskontoret.

Kontaktoplysninger og indsigelser om parkeringsafgifter skal ske til Cityparkering på telefon: 36 41 00 19, mandag – fredag kl. 10-15 eller på mail: kontakt@cityparkering.dk

Indsigelser på afgifter kan ske direkte på hjemmesiden www.cityparkering.dk/indsigelse.php

KNALLERTER
Knallerter må ikke parkeres i kælder, parterregang eller i cykelstativer.
I stedet skal de placeres på p-pladsen i de afmærkede MC-felter eller i knallertstativet ved nr. 11.

CYKLER
Udendørs parkering af cykler finder sted i cykelstativerne langs Højhuset.
Indendørs parkering foregår i de aflåste cykelrum eller i parterregangens cykelstativer. Her må cyklerne ikke ”rage ud ” i gangarealet, som i forvejen er meget smalt.

Barnevogne, klapvogne og rollatorer
Barnevogne, klapvogne og rollatorer skal parkeres i de særskilte barnevognsrum. Er der andre andre effekter end ovennævnte, fjernes disse uden ansvar.

Pkt. 12 VASKERIREGLER
Vaskerireglerne skal følges og er hængt op i vaskekælderen og findes desuden beskrevet på hjemmesiden og i beboerhåndbogen.

Pkt. 13 INVENTAR I LEJEMÅLET

Opvaskemaskine
Må ikke installeres i lejemålet uden forudgående ansøgning til ejendomskontoret. Når godkendelse foreligger skal installering altid udføres af autoriseret håndværker og faktura forlægges ejendomskontoret for godkendelse. Der skal desuden etableres drypbakke under opvaskemaskinen.
Vedligeholdelse og reparationer er for lejers regning.

Vaskemaskine
Må ikke installeres i lejemålet uden forudgående ansøgning til ejendomskontoret. Når godkendelse foreligger skal installering altid udføres af autoriseret håndværker og faktura forlægges ejendomskontoret for godkendelse.
Vedligeholdelse og reparationer er for lejers regning.

Pkt. 14 BAD; TOILET OG KØKKENVASK
Kun toiletpapir må benyttes i toilettet.
Det er ikke tillladt at smide vat, klude, bind, tamponer, pap og andre genstande i toilet eller afløb. Dette medfører et stoppet afløb og koster beboerne mange penge at få repareret.

Pkt. 15 VED FEJL OG MANGLER I LEJEMÅLET
Alle tekniske fejl og mangler skal meddeles til ejendomskontoret
enten via tlf 45 87 56 59 , pr. mail: ek-lyngby@almenbo.dk eller ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid mandag til fredag kl. 08.30-09.30, torsdag tillige kl. 16.00-18.00.

Pkt. 16 OVERHOLDELSE AF HUSORDENEN
Lejeren har ved sin underskrift af lejekontrakten forpligtet sig til at efterkomme de for afdelingen gældende ordensregler.
Lejlighedens boligtagere er ansvarlige for, at disse bestemmelser overholdes af medlemmerne af husstanden og af personer, der er gæster i lejligheden.
Tilsidesættelse af nærværende husorden er derfor at betragte som misligholdelse af lejemålet.
Gentagne tilsidesættelser kan medføre ophævelse af lejemålet.